PRAKTIJK
SYSTEEMTHERAPIE
GRONINGEN
MARDOU MEIJERMAN

Privacyverklaring

Praktijk Systeemtherapie Groningen BV hierna afgekort als PSG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de JW (Jeugdwet) en de WBGO (Wet op de Behandelovereenkomst).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door PSG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PSG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door PSG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door PSG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PSG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; voorletters
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • BSN nummer en registratie van wettelijk erkend documentnummer (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart)
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Naam huisarts
 • Zorgverzekering en polisnummer
 • Gegevens over de gezinssituatie, gezondheid en beschrijving van de hulpvragen
 • Geboorteland cliënt
 • Geboorteland ouders
 • Opleiding
 • Werk
 • Religieuze opvatting of overtuiging
 • Gegevens over seksuele geaardheid

Uw persoonsgegevens worden door PSG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode, die daar wettelijk voor geldt:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 15 jaar.
 • Medische dossiers van overleden cliënten moeten nog vijftien jaar bewaard blijven na de laatste wijziging in het dossier.

Toelichting

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke

bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een hulpverlener alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen.

– Deze toevoeging laat ruimte om de bewaartermijn van gegevens van één bepaalde langdurige of terugkerende behandeling op te rekken tot langer dan vijftien jaar. Zo blijft de geschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de cliëntenzorg bij een langdurige behandeling ook op termijn worden gewaarborgd. Bij erfelijke aandoeningen kan het langer bewaren van het cliëntendossier van belang zijn voor de familie. Het is verstandig om hierover schriftelijke afspraken te maken met de cliënt.

Start van de bewaartermijn

De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Cliëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Cliëntendossiers van overleden volwassenen moeten vijftien jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners waarmee wordt samengewerkt: Persoonsgegevens worden door PSG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan overeenkomst tot opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst tot opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PSG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door PSG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of het kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. Ook dan geldt dat we enkel die gegevens zullen verstrekken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het beveiligde berichtenverkeer met de gemeentes in het geval van behandelingen m.b.t. Jeugdzorg.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie in het geval cliënten die niet onder Jeugdzorg vallen;
 • Factuuradministratie in het geval van facturen van zorgverleners waarmee wordt samengewerkt en facturen van leveranciers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PSG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PSG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk Systeemtherapie Groningen BV
Eridanusstraat 2, 9742 PZ Groningen
mardou.meijerman@gmail.com
www.praktijksysteemtherapiegroningen.nl